De bouw stap voor stap

Het hele bouwproces van de verbinding, van de aanleg van de toegangsweg tot en met het herstellen van de oorspronkelijke situatie, duurt circa drie jaar. In die periode wordt er niet continu op de locatie gewerkt, er zitten soms grote tussenpozen tussen de werkzaamheden.

Stap 1: een toegangsweg naar de plek waar de mast moet komen

Voor het bouwen van een hoogspanningsmast is veel materieel en materiaal nodig. Daarom begint de aanleg van een verbinding met de aanleg van een weg naar de plek waar de mast moet komen. Vaak is het daarvoor voldoende om rijplaten op het land aan te brengen. Soms moet de ondergrond eerst versterkt worden.

Lees meer...

De aanwezige bodemlagen worden tijdelijk afgegraven en opgeslagen zodat we als de verbinding klaar is, de oorspronkelijke situatie goed kunnen herstellen. Dit is vooral van belang bij grond die gebruikt wordt voor de landbouw om de landbouwkundige waarde te behouden. De ruimte die gereserveerd wordt voor een toegangsweg naar de bouwplaats is ongeveer acht meter breed. De oppervlakte van het werkterrein voor een nieuwe mast is zo'n 3.000 m2 groot. Daarnaast is er ruimte nodig om de afgegraven grond tijdelijk op te slaan.

Stap 2: de fundering

Hoogspanningsmasten hebben een stevige fundering nodig. Hiervoor worden allereerst betonnen palen in de grond geheid. Vervolgens wordt een bouwput van zo’n 3 meter diep gegraven. Via bronbemaling wordt deze bouwput vrijgehouden van water. In de bouwput wordt een fundering van beton gemaakt.

Stap 3: de mast

De mast wordt met grote vrachtwagens in delen aangeleverd. Vervolgens wordt de mast met een montagekraan opgebouwd. 

Stap 4: de draden (‘geleiders’)

De draden in een hoogspanningsverbinding waar stroom doorheen gaat, heten geleiders. Deze geleiders kunnen pas opgehangen worden als er al een aantal masten staat. Eerst wordt met katrollen een nylon draad in de masten getrokken.

Lees meer...

Dit gebeurt handmatig. Met deze nylondraad wordt een staaldraad de mast in getrokken waaraan de geleiders worden verbonden. De geleiders staan op haspels klaar. De geleiders worden met machines de masten in getrokken. Deze lier- en remmachines staan op enige afstand opgesteld van de eerste en de laatste mast waarover de geleiders getrokken worden (bij de hoekmasten). Dit is buiten de eerder genoemde bouwplaats voor masten.

Stap 5: herstellen oude staat

We brengen het land in de oude staat terug. Dit betekent niet alleen dat de bouwplaats en toegangsweg opgeruimd worden. We brengen de grond na het werk weer in de oorspronkelijke staat terug. En schade, veroorzaakt door de aanleg van de hoogspanningsverbinding, vergoeden we. Daarnaast zorgen we dat de beplanting waar mogelijk (gezien de hoogte) weer terugkomt.

Stap 6: afbreken van een oude verbinding

De nieuwe 380 kV verbinding wordt gecombineerd zowel met de bestaande 380 kV. Dat betekent dat de bestaande 150 kV respectievelijk 380 kV verbinding samen met de nieuwe verbinding in een mast wordt gehangen. Daardoor kan, nadat de nieuwe verbinding helemaal klaar is, de bestaande 150 kV of 380 kV verbinding uit bedrijf worden genomen en worden afgebroken.

Lees meer...

Dit verwijderen bestaat eigenlijk uit dezelfde stappen als het bouwen, maar dan in de omgekeerde volgorde. Ook het weghalen van geleiders moet machinaal gebeuren. Het simpelweg ‘doorknippen’ van de lijnen is veel te risicovol. De masten worden in grote delen doorgebrand en met een kraan plat in het veld gelegd. Vervolgens worden ze in stukken geknipt en afgevoerd. De fundering wordt tot twee meter onder het maaiveld weggehaald. Daarna wordt de grond in de oorspronkelijke staat hersteld.

Bouw proces van een ondergrondse kabelverbinding

De nieuwe 380 kV verbinding wordt bij een aantal tracédelen gecombineerd met de bestaande 150 kV. Dat betekent dat de 150 kV verbinding  bij de nieuwe verbinding in de mast komt te hangen. Na de aanleg van de gecombineerde verbinding wordt de huidige 150 kV verbinding afgebroken. De 150 kV stations die op de huidige 150 kV verbinding zijn aangesloten moeten echter wel aangesloten blijven zodat de elektriciteitsvoorziening in de regio gehandhaafd blijft. Dit gebeurd door middel van een ondergrondse kabel.

Lees meer...

Deze 150kV kabelverbindingen worden in principe aangelegd door middel van een open ontgraving. Dat wil zeggen dat er een kabelbed wordt gegraven waar de kabel ingelegd kan worden. Soms is het niet mogelijk om te graven, bijvoorbeeld omdat de verbinding onder een weg of onder water doorgaat. Waar graven niet mogelijk is wordt geboord. Bij een boring worden er  buizen de grond in geboord waar de kabels doorheen getrokken kunnen worden.

De diepte van de kabel is ongeveer 1,80 meter onder het maaiveld op agrarische gronden en 1,20 meter op andere gronden. Deze diepte is bepaald zodat TenneT er nog makkelijk bij kan als er iets aan de hand is. Tegelijkertijd liggen ze ver genoeg onder het maaiveld. Normale agrarische werkzaamheden als ploegen kunnen dus gewoon plaatsvinden. De breedte van het kabelbed is afhankelijk van het aantal verbindingen en het vermogen dat nodig is.

De kabels worden aangevoerd op haspels, waarop tot duizend meter kabel is opgerold. Op één locatie worden de haspels opgesteld. Met een staalkabel worden de kabels door de sleuven getrokken. Als de kabel op zijn plek ligt wordt de omgeving zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld.

De plek waar de ondergrondse kabels boven de grond komen heet opstijgpunt. Vanaf hier gaan de kabels naar de hoogspanningsmast.