De Rijkscoördinatieregeling is van toepassing

Belangrijke projecten via Rijkscoördinatieregeling

Het realiseren van een hoogspanningsverbinding is een project van nationaal belang. Op projecten van nationaal belang is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om sneller besluiten te kunnen nemen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor burgers om hierover hun mening te kunnen geven.

Ministers hebben de leiding over het project

De ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn het bevoegd gezag voor het project. Zij zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over de nieuwe verbinding. De ministers bepalen waar de nieuwe verbinding komt en hoe deze eruit zal komen te zien. Tijdens de procedure adviseert TenneT de ministers over technische zaken, bouwkosten en over de verschillende mogelijke tracés.

Vervolgens is TenneT verantwoordelijk voor het bouwen van de verbinding en voor het beheer nadat deze in gebruik is genomen.

Het Inpassingsplan

Onderdeel van de Rijkscoördinatieregeling is het Inpassingsplan. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op rijksniveau en wordt vastgesteld door de ministers van EZ en IenM.

Dit staat er in een Inpassingsplan

Een Inpassingsplan bestaat uit een aantal onderdelen.

Zo bevat het onder andere:

  • Een kaart waarop de exacte ligging van het project is aangegeven.
  • Regels en (kwaliteits)eisen voor het project.
  • Een motivatie voor het tracé van de verbinding en een toelichting op hoe het plan wordt uitgevoerd.
  • Een beschrijving van de gevolgen van het project voor bijvoorbeeld de leefomgeving, water, natuur, landschap en economische ontwikkeling en behoud van archeologische waarden. Deze effecten zijn opgenomen in het Milieu Effectrapport (MER).

Voorkeurstracé

De ministers van EZ en van IenM maken een keuze voor de route van de nieuwe verbinding (het voorgenomen tracé) en voor de locatie van het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation. Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-inpassingsplan waarin het tracé wordt vastgelegd en de keuze voor het tracé wordt gemotiveerd. De keuze is tevens de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen.

Voorbereidingsbesluit

Tussen het moment dat bekend is hoe de verbinding omgeveer gaat lopen, en het moment dat het Inpassingsplan gereed is, kan enige tijd zitten. Om te voorkomen dat in de tussentijd ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die niet samengaan met de nieuwe hoogspanningsverbinding, nemen de ministers een voorbereidingsbesluit. Dat heeft tot gevolg dat er in het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, beperkingen gelden voor het afgeven van vergunningen. Het voorbereidingsbesluit is maximaal een jaar geldig. 

De voorbereidingsbesluiten van de diverse 380kV-projecten kunt u inzien via de website van bureau energieprojecten.

Vergunningen

Voor het aanleggen van een hoogspanningsverbinding zijn veel besluiten (vergunningen en ontheffingen) nodig. Denk aan een omgevingsvergunning en een ontheffing van de Flora- en faunawet. Met de Rijkscoördinatieregeling blijven de overheden (zoals gemeenten en provincies) verantwoordelijk voor de besluiten. De minister bepaalt welke termijnen alle (ontwerp)besluiten genomen moeten worden.

Inspraak en beroep

Het ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het Milieueffectrapport (MER) en de ingediende ontwerp-vergunningen/ontheffingen ter inzage gelegd. Hierop is dan inspraak mogelijk. Dat betekent dat iedereen dan zienswijzen kan geven over alle besluiten uit het inpassingsplan.

Na de inspraakprocedure worden de definitieve besluiten vastgesteld. Tegen deze definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.