Doordat verbruik en productie toenemen is de huidige transportcapaciteit te laag

Noodzaak

Zonder de nieuwe Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen er op termijn problemen met de elektriciteitsvoorziening in de Randstad ontstaan. De vraag naar elektriciteit neemt de komende jaren toe in het gebied. Door de liberalisering van de energiemarkt vindt het energietransport bovendien plaats over langere afstanden, waardoor de vraag naar transport is toegenomen.

De energiecentrales produceren voldoende elektriciteit, maar de huidige hoogspanningsverbindingen kunnen het benodigde transport niet aan. Daarom is een uitbreiding van het hoogspanningsnet nodig. De nieuwe hoogspanningverbinding tussen Wateringen en Beverwijk stelt de elektriciteitsvoorziening in de Randstad de komende decennia veilig.

Naast het zeker stellen van de transportcapaciteit, vermindert de nieuwe verbinding ook de kans op grootschalige stroomuitval. Op dit moment is er slechts een beperkt aantal koppelingen tussen het regionale 150 kV-net in de Randstad en het landelijke 380 kV-net. Twee nieuwe ringvormige verbindingen in het noordelijke en zuidelijke deel van de Randstad brengen daar verbetering in. De ringen worden verbonden met de rest van het 380 kV-net.

Elektriciteitsverbruik stijgt

We gebruiken in ons land steeds een beetje meer elektriciteit. De vraag stijgt jaarlijks met 1,5 tot 2 procent, blijkt uit onderzoek. Doordat apparaten en processen steeds zuiniger en efficiënter worden, neemt het verbruik minder toe dan ooit het geval was. Wel zijn er steeds meer toepassingen voor elektriciteit die ervoor zorgen dat het verbruik licht stijgt.

Het elektriciteitsgebruik zal de komende jaren verder toenemen. Dit komt onder meer door technologische ontwikkelingen die een toename van het gebruik van elektriciteit veroorzaken. Denk aan verlichting, elektrisch koken en verwarmen, internet, computers en in de toekomst de elektrische auto. Wanneer we de stijgende lijn doortrekken dan is het verbruik over 10 jaar zo'n 20 % hoger. Ook bij economische groei neemt het gebruik van elektriciteit toe. Daarnaast bepaalt in een vrije markt de consument bij welke producent hij zijn elektriciteit haalt. Daardoor vindt het transport van energie plaats over langere afstanden. Daar is dus meer transportcapaciteit voor nodig. Als laatste oorzaak geldt de groei van het productievermogen en import van elektriciteit in de Randstad. In de Randstad wordt de komende jaren meer stroom geproduceerd en geïmporteerd. Deze stroom moet naar de rest van het land kunnen worden afgevoerd.

Bijzonderheden:

Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 380 kilovolt worden, vanwege technische argumenten, bovengronds aangelegd. In de Randstad zal echter in totaal 20 kilometer ondergronds worden aangelegd. Dit is wereldwijd uniek en hiermee wordt Nederland koploper. Nergens ter wereld worden dergelijke vermogens in een hoogspanningsnetwerk over deze lengte ondergronds aangelegd. Ook worden in de Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding voor het eerst de nieuwe wintrackmasten toegepast.

Wat levert het op:

Het doel van de verbinding is een toekomstvaste ontsluiting van de grootschalige productielocaties op de Maasvlakte en bij Velsen, met voldoende doorvoercapaciteit ten behoeve van de in de Noordzee voorziene windparken en ten behoeve van de op de Maasvlakte aan te sluiten hoogspanningsverbinding met Groot-Brittannië. De Randstad krijgt hiermee een sluitende ringstructuur en daarmee extra waarborgen ingeval van grootschalige calamiteiten in verbindingen of transformatorstations. Daarnaast wordt het verouderde 150 kV-hoogspanningsnet tussen Velsen en Vijfhuizen vervangen.

Meer duurzame opwekking

In de toekomst zal via de Eemshaven eveneens windenergie afkomstig van grote windparken op zee worden aangevoerd. Nu al landt een kabel die wanneer wij elektriciteit te kort hebben, duurzame energie afkomstig vanuit Noorwegen naar ons land brengt. En andersom zorgt de kabel ervoor dat wanneer wij elektriciteit over hebben deze in Noorwegen kan worden gebruikt.