Hier komt de nieuwe verbinding

Legenda
X

De 380 kV-hoogspanningsverbinding van Wateringen naar Bleiswijk is in de uitvoeringsfase.

Op bovenstaande kaart kunt u zien welke werkzaamheden waar uitgevoerd worden.

Het ontwerp-tracé van de nieuwe Randstad 380 kV-verbinding is sinds eind 2008 bekend. Het kabinet heeft eerst een zoekgebied vastgesteld waarbinnen het tracé is gezocht. Het nieuwe tracé bestaat uit een verbinding, die deels bovengronds en deels ondergronds wordt aangelegd. Bij de bepaling van het tracé is gekeken naar de beste manier van landschappelijke inpassing, bijvoorbeeld door aansluiting bij bestaande infrastructuur (snelwegen, spoorlijnen en andere hoogspanningslijnen), milieueffecten, technische uitvoerbaarheid, realisatietijd en kosten. Bebouwde gebieden worden zo veel mogelijk vermeden.