Hoogspanningsverbindingen zullen altijd nodig blijven

Met eigen opwekking zal in de komende decennia slechts een beperkt deel van de elektrciteitsvraag worden ingevuld. Grote energieopwekkers blijven noodzakelijk en daarmee het transport ook.

Transitie naar duurzaam

Nederland heeft afgesproken om in 2050  een CO2-arme economie te bereiken. Daarvoor is een internationale klimaataanpak en een transitie naar een duurzame energiehuishouding nodig. De Europese doelstelling is dat Nederland in 2020 14% van de energie die verbruikt wordt afkomstig is van duurzame opwekking. Die duurzame energie kan op verschillende manieren opgewekt worden; doordat  grote energiecentrales biomassa gaan gebruiken, door grootschalige windparken of door elektriciteitsproductie op kleinere schaal met warmtekrachtkoppeling of biovergisting. 

Fossiele brandstoffen worden schaarser

In landen buiten Europa neemt de vraag naar elektriciteit veel sterker toe dan in de Europese landen omdat men in die landen een inhaalslag aan het maken is. Denk maar aan opkomende economieën als China, Rusland en Brazilië. Door de  explosieve groei van het elektriciteitsverbruik in deze landen, neemt ook de vraag naar fossiele brandstoffen toe. Deze brandstoffen worden echter steeds schaarser en komen soms uit politieke en/of economisch instabiele landen. Dat maakt het noodzakelijk dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en  over stappen naar andere bronnen van energievoorziening.

Ander gebruik elektriciteitsnetten

Duurzame opwekking leidt tot een ander gebruik van de elektriciteitsnetten. De opwekking van hernieuwbare energie is onvoorspelbaarder; je weet niet van tevoren hoe hard het waait of de hoeveel de zon schijnt  en dus wat de productie zal zijn. Bovendien moeten de netten geschikt zijn voor 'tweerichtingsverkeer'; ze moeten zogenaamd 'smart' worden. Iedereen moet elektriciteit kunnen afnemen maar ook kunnen leveren en dat op ieder gewenst moment van de dag. Dat maakt dat er naast in apparatuur ook behoorlijk in de netten geïnvesteerd moet worden.

Energie moet betaalbaar blijven

De transitie naar duurzame energie kost veel geld. Echter energie is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van onze economie. Afnemers moeten kunnen rekenen op een betrouwbare energievoorziening tegen concurrerende prijzen. En ook consumenten moeten niet  onnodig met hoge kosten opgezadeld worden. Prijzen kunnen alleen concurrerend blijven als er marktwerking is. En voor marktwerking op energiegebied is een internationale economische aanpak nodig met grensoverschrijdend elektriciteitstransport. Een internationale energiemarkt biedt daarbij mogelijkheden om een sterke energiesector op te bouwen waarbij Nederland elektriciteit exporteert. Dat levert groei, banen en inkomsten op.