Omgevings- en andere vergunningen

Voor het realiseren van een hoogspanningsverbinding moeten verschillende vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. Zo zijn er vergunningen nodig voor bijvoorbeeld het passeren van natuurgebieden, het verleggen van watergangen en het kruisen van (spoor-)wegen. Voor het bouwen van de masten zelf is een omgevingsvergunning nodig, net zoals voor de aanleg van tijdelijke bouwwegen en het kappen van bomen. De omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van verschillende losse vergunningen op gebied van bouwen, milieu en ruimte, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Met de omgevingsvergunning wordt in één keer veel geregeld.

De omgevingsvergunning bevat onder andere de:

  • milieuvergunning
  • bouwvergunning
  • sloopvergunning
  • monumentenvergunning
  • gebruiksvergunning
  • kapvergunning

Het aanvragen

TenneT bereidt de aanvraag van deze vergunningen en ontheffingen voor. Deze zullen bij de betreffende ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en Prorail worden ingediend. Deze partijen beslissen zelf over de aangevraagde vergunningen. De minister van EZ bepaalt echter wel, in overleg met de betrokken overheden, de termijnen waarbinnen de (ontwerp)besluiten genomen moeten worden. In principe worden de (ontwerp)besluiten tegelijkertijd met het (ontwerp) inpassingsplan ter inzage gelegd. Op deze manier kunnen insprekers op het gehele project op alle relevante stukken in een keer inspreken. Dit zorgt voor meer versnelling en stroomlijning van de procedures en maakt het voor insprekers overzichtelijker en gemakkelijker.